Hoe duurzaam is Stedin Groep?

One planet gedachte

Er is maar 1 planeet. Het in hoog tempo verstoken van de voorraden van de aarde en de dreigende tweedeling tussen kansrijke en kansarme mensen, brengt de grenzen van onze planeet in zicht. Er is maar 1 planeet en daarmee moeten we het doen. Daarom proberen we de impact van onze eigen bedrijfsvoering binnen de grenzen van onze planeet te houden. Dat is One Planet Thinking. 

We hebben in kaart gebracht op welke thema’s onze grootste impact zit. Dat zijn er vier: klimaatverandering, grondstofgebruik, gezonde lucht en een inclusieve samenleving. Wij zetten ons in om onze impact op die gebieden actief te verminderen, en waar nodig te compenseren. Op het vlak van inclusieve samenleving willen we onze positieve impact juist vergroten en een voorbeeld zijn voor andere bedrijven.

Klimaatverandering

Door uitstoot van broeikasgassen warmt onze planeet op. Dit heeft mogelijk desastreuze gevolgen op de lange termijn. In het internationale klimaatakkoord is daarom afgesproken om samen minder broeikasgassen uit te stoten om deze opwarming tegen te gaan. Om dit doel te halen, hebben we in Nederland een energieakkoord opgesteld. 

Als Nederlands bedrijf met een maatschappelijke functie, draagt ook Stedin bij aan de klimaatdoelen. We doen dit door de CO₂-uitstoot van onze bedrijfsvoering terug te dringen. In 2030 willen we een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Hierbij willen we zo veel mogelijk uitstoot reduceren en waar nodig compenseren.

Minder CO₂-uitstoot. Hoe doen we dat?

Ons netverlies draagt verreweg het meeste bij aan onze totale CO₂-uitstoot. Netverlies ontstaat tijdens het transport van stroom. Hoe groter de afstand, hoe groter het verlies van elektriciteit. Daarnaast verliezen we elektriciteit doordat mensen niet betalen voor hun gebruikte stroom. Vaak valt dat onder fraude. Elektriciteitsverlies moeten wij ook gewoon inkopen. Als we dit met grijze stroom inkopen, dan stoten we hiermee 500.000 CO₂ uit. Daarom vergroenen we ons netverlies zoveel mogelijk door Nederlandse windstroom in te kopen en waar nodig te compenseren via inkoop van garanties van oorsprong. 

Daarnaast stoten we CO₂ uit via onze gebouwen en wagenpark. Verduurzaming van ons vastgoed nemen we mee in de planvorming van de renovatie van onze locaties. Zo zijn op elke locatie al verschillende maatregelen genomen of staan ze gepland. Hoewel er al energiepositieve gebouwen bestaan, is dit echter niet altijd mogelijk. Uiteindelijk proberen we de uitstoot van onze locaties richting 2030 zo dicht mogelijk naar 0 te krijgen. 

Om onze doelen te bereiken, werken we ook aan het verbeteren van het inzicht in onze CO₂-prestaties. Zo wordt onze CO₂-footprint de basis voor verdere verbeteringen en reductieprojecten.  

Grondstoffengebruik

Bij Stedin kopen we veel producten in zoals buizen, leidingen, kabels en transformatoren. Daarbij zijn grondstoffen nodig zoals koper, aluminium en plastics. Veel van deze grondstoffen worden steeds schaarser en de winning ervan heeft vaak grote nadelige gevolgen voor mens en milieu. De grenzen van onze planeet komen hier letterlijk in zicht. Vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit een zakelijke overweging, willen we bij Stedin zo goed mogelijk met grondstoffen omgaan. We streven ernaar dat de grondstoffen die we gebruiken, zo veel als mogelijk gerecycled zijn. En na gebruik worden de grondstoffen zo veel als mogelijk, zonder verlies aan waarde, hergebruikt. En waar eventuele afvalstromen ontstaan, worden deze zo hoogwaardig mogelijk ingezet of hergebruikt.

Ons doel is om vóór 2020 inzicht te hebben in al onze grondstofstromen en de impact daarvan. In 2030 willen we bovendien een circulaire bedrijfsvoering hebben. Hierbij minimaliseren we ons grondstofverbruik en is het waardebehoud van de grondstoffen maximaal.

Een circulaire bedrijfsvoering. Hoe doen we dat?

Met een stevig inkoopbeleid zorgen we voor transparantie over producten die we inkopen via een grondstoffenpaspoort en een bijbehorende KPI ‘Circulair inkopen’. Het grondstoffenpaspoort maakt inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen een ingekocht product bestaat, in welke mate er gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen is na levensduur. Inzicht hierin maakt het mogelijk om te kunnen meten in hoeverre de bedrijfsvoering van Stedin circulair is. Tot 2020 willen we vooral samenwerken met leveranciers om het inzicht op orde te krijgen, vanaf 2020 willen we circulariteit (indien mogelijk) als eis gaan meenemen in aanbestedingstrajecten.

Met het ‘Fair Smart meter project’ bieden we alle huishoudens in ons gebied voor 2020 een slimme meter aan. Voor de slimme meter zijn vanzelfsprekend grondstoffen nodig, die steeds schaarser worden, uit conflictgebieden komen, of zijn vervaardigd onder gevaarlijke of oneerlijke werkomstandigheden. Voor Stedin en partners de reden om een Smart Fair Meter te ontwikkelen: een slimme meter die nauwelijks energie gebruikt, 100% eerlijk is en gemaakt van gerecyclede materialen. We werken met deze meter aan een circulaire economie en we leren hoe we in samenwerking met leveranciers de productie die we inkopen, kunnen verduurzamen. Op de website van Fairsmartmeter staat meer informatie over dit initiatief. Wat we leren, kunnen we ook toepassen op andere productgroepen zoals kabels en transformatoren.

Gezonde lucht

Stedin Groep heeft een van de grootste bedrijfswagenparken van de Randstad. Deze voertuigen stoten fijnstof uit: kleine stofdeeltjes die slecht zijn voor de gezondheid. Ook via de inkoop van onze energie en bijvoorbeeld het gebruik van onze diesleaggregaten dragen wij bij aan de uitstoot van fijnstof. Deze uitstoot willen we steeds verder beperken. 

De meeste focus ligt op de fijnstofuitstoot van ons wagenpark. In 2020 willen we een groot deel ‘zero emission’ gemaakt hebben en over 5 jaar volledig geëlektrificeerd. Een pittige opgave dus, gezien de omvang. Met de groeiende beschikbaarheid van elektrische auto’s verduurzaamt de komende jaren ons wagenpark steeds sneller. Zo zijn we met Greenwheels een samenwerking aangegaan, hebben we onze deelauto’s vervangen door een 100% elektrische auto (Renault ZOE) en kunnen medewerkers met een OV-vrijkaart de hele week zakelijk en prive met het openbaar vervoer reizen. Ook onze bedrijfswagens moeten hierop zo snel mogelijk volgen, afhankelijk van het aanbod. 

Netverliezen en onze aggregaten hebben ook impact op onze fijnstofuitstoot. Doordat we ons netverlies vergroenen, zorgen we tegelijkertijd ook voor een vermindering van de fijnstofuitstoot. Dit komt omdat er minder fossiele brandstoffen verbrand worden voor de energieopwek, en dus minder fijnstof vrijkomt. 

Inclusieve samenleving

In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Daarom zet Stedin Groep zich in voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. We willen dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de maatschappij, van onze leefwereld. En dat alle medewerkers zich bij Stedin welkom voelen en gelijk behandeld worden, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau of beperking. Deze normen staan ook in onze gedragscode.

Door middel van de participatiewet hebben overheid en de werkgevers- en werknemersverenigingen afgesproken 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te helpen. Stedin Groep wil hier ook aan bijdragen en deze mensen helpen hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Op verschillende plekken binnen ons bedrijf hebben we banen gecreëerd voor deze kwetsbare groep. 

Ook zetten we ons in voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We geloven dat iedere medewerker uniek is, met eigen wensen, behoeften en talenten. In een steeds veranderende omgeving vraagt inzetbaarheid continu aandacht. Het goede gesprek met collega’s, omgeving en leidinggevende staat hierbij centraal. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen.

Tot slot gaan we in samenwerking met andere partijen de strijd aan tegen energiearmoede, zijn we partner van JINC en stimuleren we vrijwilligerswerk onder onze medewerkers.