Hoe duurzaam is Stedin Groep?

Een duurzame, transparante en sociale organisatie

Stedin maakt werk van een leefwereld vol nieuwe energie, voor onze én toekomstige generaties. Elke dag zetten wij ons in om iedereen toegang te geven tot het net. Door sneller te bouwen, ons net beter te benutten en goed te beheren, leveren we een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van Nederland. 

De manier waaróp we dat doen, vinden we ook belangrijk. We streven een brede duurzaamheidsambitie na: in 2030 willen we een klimaatneutrale, circulaire, meer diverse en inclusievere organisatie zijn met een netto-positieve impact op biodiversiteit. Daarbij willen we onze positieve impact op de milieudoelstellingen vergroten en de negatieve impact van onze bedrijfsvoering zo klein mogelijk maken.

Hoe dat eruit ziet, hebben we vastgelegd in de ESG- strategie.

Bekijk hier de strategie

ESG-strategie

ESG staat voor Environment, Social en Governance, wat te vertalen valt naar Leefklimaat, Goed werkgeverschap en Goed bestuur. Stedin is volgens Europese wetgeving verplicht om te rapporteren op deze drie pijlers. Welke invulling we daaraan geven, valt te lezen in de ESG strategie van Stedin. We onderscheiden daarin 5 thema’s. Deze staan hieronder weergegeven, met de belangrijkste doelstellingen. Kijk verder op deze pagina voor meer informatie over: Milieu (Environment), Goed werkgeverschap (Social) en Goed bestuur (Governance).

Milieu (Environment)

Klimaatactie is nu nodig. De aarde warmt op en men ondervindt over de hele wereld de gevolgen. De biodiversiteit staat onder druk en de aarde wordt uitgeput door het intensieve grondstoffengebruik. De grootste impact die Stedin kan hebben op de verduurzaming van Nederland, is het zo snel mogelijk uitvoeren van onze kerntaak. Soms levert dat dilemma’s op. De positieve impact van snelheid maken, kan bijvoorbeeld conflicteren met een negatieve impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving. De lastige afwegingen hieromtrent maken we met onze collega’s en stakeholders. Ons uitgangspunt is dat de klimaatwinst dankzij ons handelen altijd groter moet zijn dan de klimaatimpact van onze bedrijfsvoering. 

Stedins beloftes: 
Onze eigen bedrijfsvoering werkt op groene energie.
We gebruiken zo veel mogelijk circulair materiaal.
We verspillen zo min mogelijk energie en materialen.
We zorgen voor meer natuur op onze terreinen en assets.
Onze assets zijn voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regenval en hitte. 

Zo bouwen, benutten en beheren wij groen en duurzaam voor onze leefwereld.

 

Eerder sprak Stedin de ambitie uit om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Inmiddels zijn we geen voorstander meer van compensatie. Het principe is discutabel en de betrouwbaarheid laag. Om deze redenen focust onze nieuwe ambitie op reductie. Daarnaast wordt, conform het SBTi, de uitstoot van het verbruik van aardgas bij klanten in scope geplaatst. We reduceren onze CO2-uitstoot in lijn met het Parijs-akkoord, met als doel een verlaging van 42% in 2030 t.o.v. 2021 voor alle drie de scopes van onze carbon footprint. Door de impact op de bedrijfsvoering van Stedin is dit vooruitstrevender, ondanks dat de uitstoot op papier niet naar ‘netto nul’ gaat in 2030. Voor een deel van de footprint, zoals bij methaanverliezen, is dit (op dit moment) niet mogelijk.
Stedin legt de focus voor circulariteit aan de “voorkant” van het proces. Daar zien we veel mogelijkheden om duurzame keuzes te maken. Denk aan het aanpassen van specificaties waarbij onwenselijke materialen worden vermeden, ontwerpen waarbij minder materiaal nodig is, productselectie waarbij duurzaamheid wordt meegenomen als criterium, uitdagen van leveranciers om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Vooral bij kabels en gebouwen zit veel impact, dus hier gaat veel aandacht naar uit.
Impact op biodiversiteit ontstaat door vier drivers: klimaatverandering, landgebruik en vervuiling van water en vervuiling van land (incl. stikstof). Voor Stedin geldt dat onze impact op biodiversiteit in de keten (99%) vele malen groter is dan op het eigen areaal van 79 hectare (1%). Ondanks minimale impact op biodiversiteit op ons eigen areaal, voert Stedin beleid op nieuwbouw en beheer vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Goed werkgeverschap (Social)

Stedin wil een afspiegeling zijn van de wereld waarin we werken, zodat we de diversiteit in de maatschappij bij onze medewerkers terugzien. Dat doen we vanuit een diepe overtuiging dat alleen een diverse en inclusieve organisatie op lange termijn gezond kan zijn. We bieden medewerkers een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn en ruimte voelt om zich te blijven ontwikkelen. We hebben veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en de sociale en fysieke veiligheid van onze medewerkers staat altijd voorop.


Stedins beloftes: 
We zorgen voor een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn.
Veilig (samen)werken is altijd prioriteit nummer 1. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor iedereen die voor of met ons werkt. 
We doen alles aan de groei en aan de fysieke en mentale fitheid van onze medewerkers.

Zo bouwen, benutten en beheren wij veilig en inclusief.

Het uitvoeren van de energietransitie vraagt veel van onze medewerkers, zowel wat betreft de uitvoering van het werk als het omgaan met de voortdurende veranderingen. Daarom werken we aan een sterk ontwikkel- en leerklimaat waarin medewerkers zich blijven ontwikkelen rondom de gevraagde strategische uitdagingen. Ondersteund door een leeraanbod dat past bij de gevraagde toekomstige skills en dat aansluit op de behoeften van onze organisatie en medewerkers. Zo blijven onze medewerkers en de organisatie wendbaar.

Er komt de komende jaren veel werk op onze medewerkers af. Die uitdaging gaat gepaard met verandering. Dat vraagt zowel fysiek als mentaal veel van onze collega’s. Het is daarom belangrijk dat medewerkers zelf regie kunnen voeren over hun inzetbaarheid, daarin actief ondersteund door de organisatie en door hun leidinggevende. We zetten in op het minimaal constant houden van onze verzuimcijfers en op een beweging naar vergroot eigenaarschap. We leggen daarbij de focus op bewustzijn en gedrag, omdat we geloven dat veilig gedrag essentieel is voor een gezonde en veilige werkomgeving.
Stedin is in 2030 een diverse en inclusieve organisatie. Dit bereiken we door het aantrekken en behouden van een divers medewerkersbestand dat een afspiegeling is van onze leefwereld. Dat vergt aandacht voor gelijke kansen, gelijke behandeling en duurzame inzetbaarheid. We richten ons hierbij op onze eigen medewerkers én op onze keten.

Goed bestuur (Governance)

Stedin doet haar werk op een integere en transparante manier. Door wet- en regelgeving na te leven dragen we bij aan vertrouwen in de onderneming. Tegelijkertijd agenderen we noodzakelijke veranderingen in wet- en regelgeving, zodat deze meebeweegt met onze maatschappelijk opgave. We zien de onderneming als een lange termijn samenwerkingsverband van diverse belanghebbenden die meerdere rollen kunnen vervullen, zoals aandeelhouder, wetgever, vergunningverlener, leverancier en klant. Bij het bestuur van, en toezicht op, de onderneming wegen we de belangen van deze stakeholders op een zorgvuldige wijze af. 

Stedin neemt ook haar verantwoordelijkheid voor een duurzame en eerlijke manier van werken. We willen voorkomen dat we met onze oplossingen in Nederland of elders in de wereld juist problemen creëren. Problemen die er al zijn willen we waar mogelijk verminderen; dat is ook een belangrijke voorwaarde in onze samenwerking met ketenpartners. 

Stedins beloftes: 
We zijn integer en transparant en we uiten dit zowel binnen als buiten de organisatie.
We werken samen met onze stakeholders aan duurzame waardecreatie voor de lange termijn. 
We inventariseren de mogelijke impact van activiteiten in de keten en beoordelen onze invloed daarop. 
We veranderen onderdelen in de keten waarop we invloed hebben en impact kunnen maken.
We betrekken klanten en omwonenden bij projecten met grote ruimtelijke impact.

Zo bouwen, benutten en beheren wij integer, transparant en eerlijk.

 

 

Stedins hoofddoel voor goed bestuur is om compliant te blijven met geldende wet- en regelgeving en relevante gedragsnormen in lijn met de vastgestelde risicobereidheid. We behouden een gedegen integriteitsbeleid, met o.a. een integriteitsmeldpunt, een klokkenluidersregeling en meerdere vertrouwenspersonen.
Stedin’s Raad van Bestuur (RvB) wordt benoemd door de Raad van Commissarissen (RvC) en de RvC door de (publieke) aandeelhouders. De RvC en de afdeling Internal Audit geven onafhankelijk advies en houden toezicht. De RvB en RvC worden ondersteund door het team Bestuurlijke Zaken. Stedin blijft vrijwillig de Nederlandse Corporate Governance Code volgen.