Hoe duurzaam is Stedin Groep?

One Planet gedachte

Stedin Groep heeft de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Hiervoor hebben we een programma op basis van de One Planet gedachte met als doel de milieu-impact van onze bedrijfsvoering in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de negatieve impact te reduceren. Zo dragen we actief bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Deze Sustainable Development Goals (SDGs) zijn in 2015 vastgesteld door leiders van meer dan 190 landen. Alle SDGs zijn belangrijk, maar onze impact en de mate waarin we invloed kunnen uitoefenen hierop verschilt sterk per SDG. Wij geloven dat we het meeste kunnen bijdragen door ons te richten op onderstaande SDGs. De bijdrage aan deze SDG's rapporteert Stedin Groep jaarlijks aan haar aandeelhouders en investeerders. 

Infographic one planet

Klimaatverandering

Stedin Groep wil in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Hierbij willen we zo veel mogelijk onze uitstoot reduceren en waar nodig compenseren. Ons netverlies draagt verreweg het meeste bij aan onze totale CO₂-uitstoot. Netverlies ontstaat tijdens het transport van stroom. Hoe groter de afstand, hoe groter het verlies van elektriciteit. Daarnaast verliezen we elektriciteit doordat mensen niet betalen voor hun gebruikte stroom. Vaak valt dat onder fraude. Elektriciteitsverlies moeten wij ook gewoon inkopen. Als we dit met grijze stroom inkopen, dan stoten we hiermee 500.000 CO₂ uit. Daarom vergroenen we ons netverlies zoveel mogelijk door Nederlandse windstroom in te kopen en waar nodig te compenseren via inkoop van garanties van oorsprong. 

Daarnaast stoten we CO₂ uit via onze gebouwen en wagenpark. Verduurzaming van ons vastgoed nemen we mee in de planvorming van de renovatie van onze locaties. Zo zijn op elke locatie al verschillende maatregelen genomen of staan ze gepland. Hoewel er al energiepositieve gebouwen bestaan, is dit echter niet altijd mogelijk. Uiteindelijk proberen we de uitstoot van onze locaties richting 2030 zo dicht mogelijk naar 0 te krijgen.

Om onze doelen te bereiken, werken we ook aan het verbeteren van het inzicht in onze CO₂-prestaties. Zo wordt onze CO₂-footprint de basis voor verdere verbeteringen en reductieprojecten. Uitstoot fabrieken

Grondstoffengebruik

De grondstoffen van veel producten die Stedin Groep gebruikt, worden steeds schaarser. Ook heeft de winning ervan vaak grote nadelige gevolgen voor mens en milieu. Vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit een zakelijke overweging, willen we zo goed mogelijk met deze grondstoffen omgaan. We streven ernaar dat de grondstoffen die we gebruiken, zo veel als mogelijk gerecycled zijn. En na gebruik worden de grondstoffen zo veel als mogelijk, zonder verlies aan waarde, hergebruikt. En waar eventuele afvalstromen ontstaan, worden deze zo hoogwaardig mogelijk ingezet of hergebruikt. 

Een stevig inkoopbeleid vormt de basis voor de selectie van de meest vooruitstrevende leveranciers. Ook werken we aan de transparantie over producten die we inkopen door middel van een grondstoffenpaspoort en een bijbehorende KPI ‘Circulair inkopen’. Het grondstoffenpaspoort maakt inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen een ingekocht product bestaat, in welke mate er gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen is na levensduur. Inzicht hierin maakt het mogelijk om te kunnen meten in hoeverre de bedrijfsvoering van Stedin circulair is. Tot 2020 willen we vooral samenwerken met leveranciers om het inzicht op orde te krijgen, vanaf 2020 willen we circulariteit (indien mogelijk) als eis gaan meenemen in aanbestedingstrajecten.


Kabelhaspels

Gezonde lucht

Stedin Groep heeft een van de grootste bedrijfswagenparken van de Randstad. Deze voertuigen stoten fijnstof uit: kleine stofdeeltjes die slecht zijn voor de gezondheid. Ook via de inkoop van onze energie en bijvoorbeeld het gebruik van onze diesleaggregaten dragen wij bij aan de uitstoot van fijnstof. Deze uitstoot willen we steeds verder beperken. 

De meeste focus ligt op de fijnstofuitstoot van ons wagenpark. In 2020 willen we een groot deel ‘zero emission’ gemaakt hebben en over 5 jaar volledig geëlektrificeerd. Een pittige opgave dus, gezien de omvang. Met de groeiende beschikbaarheid van elektrische auto’s verduurzaamt de komende jaren ons wagenpark steeds sneller. Zo zijn we met Greenwheels een samenwerking aangegaan, hebben we onze deelauto’s vervangen door een 100% elektrische auto (Renault ZOE) en kunnen medewerkers met een OV-vrijkaart de hele week zakelijk en prive met het openbaar vervoer reizen. Ook onze bedrijfswagens moeten hierop zo snel mogelijk volgen, afhankelijk van het aanbod. 

Netverliezen en onze aggregaten hebben ook impact op onze fijnstofuitstoot. Doordat we ons netverlies vergroenen, zorgen we tegelijkertijd ook voor een vermindering van de fijnstofuitstoot. Dit komt omdat er minder fossiele brandstoffen verbrand worden voor de energieopwek, en dus minder fijnstof vrijkomt. 
 


Meisje springt in de lucht

Inclusieve samenleving

In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Daarom zet Stedin Groep zich in voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. We willen dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de maatschappij, van onze leefwereld. En dat alle medewerkers zich bij Stedin welkom voelen en gelijk behandeld worden, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau of beperking. Deze normen staan ook in onze gedragscode.

Door middel van de participatiewet hebben overheid en de werkgevers- en werknemersverenigingen afgesproken 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te helpen. Stedin Groep wil hier ook aan bijdragen en deze mensen helpen hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Op verschillende plekken binnen ons bedrijf hebben we banen gecreëerd voor deze kwetsbare groep. 

Ook zetten we ons in voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We geloven dat iedere medewerker uniek is, met eigen wensen, behoeften en talenten. In een steeds veranderende omgeving vraagt inzetbaarheid continu aandacht. Het goede gesprek met collega’s, omgeving en leidinggevende staat hierbij centraal. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen.

Tot slot gaan we in samenwerking met andere partijen de strijd aan tegen energiearmoede, zijn we partner van JINC en stimuleren we vrijwilligerswerk onder onze medewerkers. Statushouders met hun diploma