Corporate Governance

Corporate Governance Code

Stedin Groep volgt met ingang van 2018 vrijwillig de Corporate Governance Code. Een belangrijk uitgangspunt van de Code is lange termijn waardecreatie. Dat is de kern van onze bedrijfsvoering en missie. Goed ondernemingsbestuur is daarbij essentieel. Voor Stedin Groep houdt dat in dat wij een efficiënt en verantwoord ondernemingsbeleid voeren waarover verantwoording wordt afgelegd aan onze stakeholders. De Nederlandse Corporate Governance Code helpt ons om dat op een gestructureerde en voor de buitenwereld herkenbare (en vergelijkbare) manier te doen.

Statuten Stedin Holding N.V.

Meer over de Corporate Governance Code bij Stedin Groep

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Stedin Holding N.V. adviseert de raad van bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen bestaat uit v.l.n.r. Theo Eysink, Hanne Buis, Doede Vierstra, Annie Krist, Dick van Well en Arco Groothedde (i.v.m. de coronacrisis is er geen actuele foto na de benoeming van Groothedde).

De RvC van Stedin Holding N.V. heeft twee commissies ingesteld. Een auditcommissie die toeziet op belangrijke financiĆ«le zaken en een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie die adviseert over de beloning van de leden van de raad van bestuur en de selectie en benoeming van de leden van raad van bestuur verzorgt. 

Meer over de raad van commissarissen

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de groepsmaatschappijen. 

De RvB wordt benoemd door de raad van commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De raad van bestuur van Stedin Groep bestaat uit vier leden v.l.n.r. Marc van der Linden, David Peters, Danny Benima en Judith Koole. 

Meer over de raad van bestuur

Klokkenluidersregeling en gedragscode

Stedin Groep heeft een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd op welke manier een vermoeden van een misstand gemeld en afgehandeld moet worden. Iedere medewerker kan hierdoor op een verantwoorde manier elke (vermeende) misstand van algemene, operationele en financiële aard binnen Stedin Groep melden. 

Stedin Groep heeft ook een gedragscode. In deze gedragscode is vastgelegd hoe we onder meer omgaan met elkaar, zakenpartners, zakelijke en privébelangen, bedrijfseigendommen, (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie en veiligheid.

Meer over de klokkenluidersregeling

Meer over de gedragscode

Risicomanagement

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie van Stedin Groep besteedt de raad van bestuur (RvB) veel aandacht aan de risico's en kansen die hieraan verbonden zijn. De RvB is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van risicomanagement, samen met de directie van de verschillende bedrijfsonderdelen.

Meer over risicomanagement

Vennootschapsecretariaat

U kunt contact opnemen met het vennootschapssecretariaat via fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl
   
Vennootschapssecretaris / Manager Corporate Affairs 
Mr. Drs. Suzanne van Nieuwenhuijzen – Ruijtenberg