Corporate Governance

Corporate Governance Code

Stedin Groep volgt met ingang van 2018 vrijwillig de Corporate Governance Code. Een belangrijk uitgangspunt van de Code is lange termijn waardecreatie. Dat is de kern van onze bedrijfsvoering en missie. Goed ondernemingsbestuur is daarbij essentieel. Voor Stedin Groep houdt dat in dat wij een efficiënt en verantwoord ondernemingsbeleid voeren waarover verantwoording wordt afgelegd aan onze stakeholders. De Nederlandse Corporate Governance Code helpt ons om dat op een gestructureerde en voor de buitenwereld herkenbare (en vergelijkbare) manier te doen.

Statuten Stedin Holding N.V.

Meer over de Corporate Governance Code bij Stedin Groep

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Stedin Holding N.V. adviseert de raad van bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen bestaat uit v.l.n.r. en v.b.n.b. Arco Groothedde, Hanne  Buis, Doede Vierstra, Theo Eysink en Annie Krist.

De RvC van Stedin Holding N.V. heeft twee commissies ingesteld. Een auditcommissie die toeziet op belangrijke financiële zaken en een selectie- remuneratie- en benoemingscommissie die adviseert over de beloning van de leden van de raad van bestuur en de selectie en benoeming van de leden van raad van bestuur verzorgt. 

Meer over de raad van commissarissen

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de groepsmaatschappijen. 

De RvB wordt benoemd door de raad van commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De RvB van Stedin Groep bestaat uit Koen Bogers, Trudy Onland, Danny Benima en David Peters. 

Meer over de raad van bestuur

Integriteit

Stedin Groep vindt een veilige werkomgeving en integer werkgever- en werknemerschap belangrijk. Onze normen en waarden en wettelijk bepaalde regels zijn vastgelegd in de gedragscode. Hierin staat hoe we omgaan met elkaar en met externe partijen zoals klanten, aandeelhouders, toezichthouders en andere relaties van Stedin Groep. Onder de gedragscode valt een aantal richtlijnen op specifieke onderwerpen, zoals de klokkenluidersregeling. 

Risicomanagement

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie van Stedin Groep besteedt de raad van bestuur (RvB) veel aandacht aan de risico's en kansen die hieraan verbonden zijn. De RvB is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van risicomanagement, samen met de directie van de verschillende bedrijfsonderdelen.

Meer over risicomanagement

Vennootschapssecretariaat

U kunt contact opnemen met het vennootschapssecretariaat via fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl
   
Vennootschapssecretaris / Directeur Corporate Affairs 
Elise Reedeker