Corporate Governance

Corporate Governance Code

Stedin Groep volgt met ingang van 2018 vrijwillig de Corporate Governance Code. Een belangrijk uitgangspunt van de Code is lange termijn waardecreatie. Dat is de kern van onze bedrijfsvoering en missie. Goed ondernemingsbestuur is daarbij essentieel. Voor Stedin Groep houdt dat in dat wij een efficiënt en verantwoord ondernemingsbeleid voeren waarover verantwoording wordt afgelegd aan onze stakeholders. De Nederlandse Corporate Governance Code helpt ons om dat op een gestructureerde en voor de buitenwereld herkenbare (en vergelijkbare) manier te doen. 

Statuten Stedin Holding N.V. >

Meer over de Corporate Governance Code bij Stedin Groep >

Stedin-pand gezien vanuit de Markthal

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Stedin Holding N.V. adviseert de raad van bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen bestaat uit v.l.n.r. Theo Eijsink, Pieter Trienekens, Hanne Buis, Doede Vierstra, Annie Krist en Dick van Well.

De RvC van Stedin Holding N.V. heeft twee commissies ingesteld. Een auditcommissie die toeziet op belangrijke financiële zaken en een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie die adviseert over de beloning van de leden van de raad van bestuur en de selectie en benoeming van de leden van raad van bestuur verzorgt. 

Meer over de raad van commissarissen >

Raad van commissarissen Stedin Groep

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de groepsmaatschappijen. 

De RvB wordt benoemd door de raad van commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De raad van bestuur van Stedin Groep bestaat uit vier leden v.l.n.r. Marc van der Linden, David Peters, Danny Benima en Judith Koole. 

Meer over de raad van bestuur >

Raad van bestuur Stedin Groep

Klokkenluidersregeling en gedragscode

Stedin Groep heeft een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd op welke manier een vermoeden van een misstand gemeld en afgehandeld moet worden. Iedere medewerker kan hierdoor op een verantwoorde manier elke (vermeende) misstand van algemene, operationele en financiële aard binnen Stedin Groep melden. 

 Stedin Groep heeft ook een gedragscode. In deze gedragscode is vastgelegd hoe we onder meer omgaan met elkaar, zakenpartners, zakelijke en privébelangen, bedrijfseigendommen, (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie en veiligheid.

Meer over de klokkenluidersregeling >
Meer over de gedragscode >

Blaak8 pand Rotterdam

Vennootschapsecretariaat

U kunt contact opnemen met het vennootschapssecretariaat via het telefoonnummer 088 896 44 80.
   
Vennootschapssecretaris / Manager Corporate Affairs 
Mr. Drs. Suzanne van Nieuwenhuijzen – Ruijtenberg 

E-mail: fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl

Suzanne van Nieuwenhuijzen – Ruijtenberg