Persbericht

De raad van commissarissen (RvC) heeft Danny Benima per 1 januari 2023 voor de komende vier jaar herbenoemd als Chief Financial Officer in de raad van bestuur van Stedin Groep. Dat heeft de RvC van Stedin Groep bekendgemaakt. 

Jaarlijks investeert Stedin Groep rond de € 800 miljoen in het gas- en elektriciteitsnet. En dat wordt elk jaar meer. Daarbij staat het bedrijf voor veel financiële uitdagingen. Danny Benima werd op 1 januari 2019 benoemd tot CFO en lid van de raad van bestuur. De afgelopen vier jaar heeft Danny zich ingezet om Stedin financieel gezond door de energietransitie te loodsen. Een intensief traject dat nog volop loopt. Danny Benima: “Met onze aandeelhouders, het Rijk en nieuwe aandeelhouders zijn we in gesprek over het versterken van de kapitaalpositie om zo de energietransitie mogelijk te maken. De eerste successen zijn behaald, maar dit traject is niet klaar en mede daarom blijf ik graag ook de komende jaren betrokken bij Stedin.” 

Naast de financiële uitdagingen heeft Danny Benima de afgelopen vier jaar ook veel aandacht gehad voor de duurzame (ESG) kant van Stedin. “We hebben een enorme maatschappelijke opgave – de energietransitie – en we kunnen dat alleen doen als we oog hebben voor mens en maatschappij. Medewerkers moeten zich gezond en veilig voelen om bij ons te werken. En we zijn een cruciale schakel voor een duurzame toekomst, zowel door onze interne bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken als door het aanleggen van de infrastructuur zodat alle bedrijven en huishoudens kunnen verduurzamen. De komende jaren gaan we hier verdere grote stappen zetten. Met een bedrijfsmatige bril wil ik graag mijn bijdrage leveren aan deze maatschappelijke taak.” 

Doede Vierstra (voorzitter RvC):  “Danny heeft op een uitstekende wijze het langetermijnfinancieringstraject geleid dat in twee stappen heeft geresulteerd in een vermogensversterking van € 451 mln. Het vervolgtraject ten aanzien van de kapitaalversterking met nieuwe aandeelhouders, waaronder het Rijk, heeft onder zijn leiding geresulteerd in een reservering door het Rijk van € 500 mln. in 2022. Aan zijn bedrijfseconomische kijk, maatschappelijke betrokkenheid en visie op de financiering van de energietransitie hecht de raad van commissarissen zeer veel waarde. Daarom hebben wij Danny Benima herbenoemd in de raad van bestuur.”  

///

English version below   


Danny Benima reappointed as Chief Financial Officer Stedin Groep

The Supervisory Board of Stedin Group has announced that it has reappointed Danny Benima as Chief Financial Officer (CFO) and member of Stedin Group’s Management Board for a period of four years with effect from 1 January 2023. 

Stedin Group invests around € 800 million per year in the gas and electricity grids; an amount that continues to increase year after year. The company is also faced with numerous financial challenges. Danny Benima was appointed CFO and member of the management board on 1 January 2019. Over the past four years, Danny has been committed to guiding Stedin through the energy transition in a financially healthy state; an intensive process that is still ongoing. Danny Benima: “We are in negotiation with our current shareholders, the government and new shareholders to strengthen the capital position in order to enable the energy transition. The first successes have been achieved but this process is not yet completed, which is one of the reasons why I am pleased to remain involved in Stedin in the coming years.” 

Apart from the financial challenges, Danny Benima also paid a lot of attention over the past four years to Stedin’s sustainable (ESG) aspects. “We are addressing a major social challenge – the energy transition – and we can only do this by taking people and society into account. Employees should feel healthy and safe at our company. Also, we form a crucial link to a sustainable future, both by making our internal business operations climate neutral and installing the infrastructure that will allow each and every company and household to become more sustainable. In the coming years we will be taking major further steps in this direction. I look forward to contributing to this social challenge from a business perspective.” 

Doede Vierstra (chairman of the supervisory board):  “Danny has done an excellent job in managing the long-term financing process resulting, in two steps, in a capital injection of € 451 million. Under his supervision, the subsequent step involving the strengthening of Stedin’s capital by new shareholders including the government, has resulted in the government setting aside € 500 million in 2022. The supervisory board attaches great importance to Danny Benima’s business insight, social engagement and vision on financing the energy transition, which is why we have reappointed him as member of the management board.”