Persbericht

Stedin Groep sluit ‘coronajaar’ 2020 solide af

Rotterdam, 18 februari 2021 – 2020 was voor Stedin Groep een jaar met veel gezichten. De pandemie, de versnelling in de energietransitie en de gesprekken met stakeholders over de langetermijnfinanciering van het netwerkbedrijf maakten van 2020 een bijzonder jaar. Desondanks sluit Stedin Groep het jaar met een solide bedrijfsresultaat van € 129 miljoen af. In 2019 was dat € 172 miljoen. Het netto resultaat is € 42 miljoen (2019 € 74 miljoen exclusief de verkoop van Joulz Diensten).  

Covid-19 had op het bedrijfsresultaat verschillende eenmalige effecten. Het aantal opdrachten nam af, net als het energieverbruik van zakelijke klanten. Aan de andere kant vielen door de lage elektriciteitsprijs de energiekosten voor netverliezen lager uit. Door Covid-19 investeerde Stedin Groep met € 620 miljoen iets minder dan in 2019 (€ 646 miljoen). Vanwege de onbekendheid met het virus in het voorjaar moesten tijdens de eerste lockdown verschillende niet-vitale werkzaamheden, zoals het plaatsen van een slimme meter, tijdelijk worden gestaakt. Ten opzichte van 2019 is de gereguleerde omzet van € 1,2 miljard stabiel.

Financiering op de langere termijn

Vanwege alle investeringen in het energienet en de energietransitie maakte Stedin Groep in 2020 bekend de komende jaren tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro aan extra eigen vermogen nodig te hebben. Over de invulling hiervan zijn intensieve gesprekken gevoerd met de aandeelhouders. Daarnaast zit Stedin Groep met toezichthouder Autoriteit Consument en Markt om de tafel om het reguleringsmodel, dat het verdienvermogen van netbeheerders bepaalt, beter aan te sluiten op de uitdagingen van de energietransitie. 

CFO Danny Benima: ,,De energietransitie vraagt al enige jaren fors meer investeringen in de uitbreiding en modernisering van het energienet, die trend zet door. Die extra investeringen zorgen ervoor dat de totale kasstroom al enige jaren negatief is. Om de energietransitie voor iedereen betaalbaar te houden, is het zaak dat we blijven innoveren, het efficiencyprogramma voortzetten en ons eigen vermogen versterken. Dit is een vraagstuk dat op nationaal niveau en met alle stakeholders geadresseerd dient te worden. Daarom zijn we in gesprek met de Rijksoverheid, toezichthouders, bestaande aandeelhouders en mogelijk nieuwe aandeelhouders.’’

Energietransitie in de gebouwde omgeving ondersteunen

De medewerkers van Stedin Groep zetten zich iedere dag in voor de energietransitie, zodat onze klanten energie hebben om te leven, werken en ondernemen. Die energietransitie zet door. Dat blijkt uit verschillende cijfers. Zo stijgt het aantal kleinverbruikaansluitingen voor elektrisch laden naar 1.912 (groei van 55% t.o.v. 2019) en het vermogen aan zonnepanelen groeide met 48% (2019 groei 53%). Nieuwbouwhuizen worden bovendien steeds vaker goed geïsoleerd en zonder aansluiting op het aardgasnet opgeleverd. Dit steeg in 2020 tot 92% van alle nieuwbouwhuizen in het verzorgingsgebied van Stedin. Aardgasvrije huizen zijn nodig, want in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 bij de verwarming van huizen en gebouwen geen CO2 meer vrijkomt. 

Stedin Groep ondersteunt de gemeenten in haar verzorgingsgebied met kennis en ervaring. Om die reden  publiceerde Stedin Groep diverse ‘papers’ op het gebied van de warmtetransitie en de inzet van duurzame gassen, zoals waterstof. Daarnaast is het Stedin gelukt om in Uithoorn voor het eerst in Nederland een bestaand aardgasnetwerk van een woonblok volledig geschikt te maken voor het transport van waterstof. Hoewel het onzeker is hoe groot de rol van waterstof in de gebouwde omgeving wordt, wil Stedin Groep er ervaring mee opdoen om zo te leren over wat die rol kan zijn.

Capaciteit elektriciteitsnet

Stedin Groep zette zich in 2020 onverminderd in om voldoende netcapaciteit en goede spanningskwaliteit te waarborgen. In het investeringsplan 2020-2022 dat afgelopen najaar verscheen, is een groot pakket van uitbreidingen en modernisering van de netten aangekondigd. In de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder kondigden Tennet, Liander en Stedin bijvoorbeeld de bouw van een nieuw transformatorstation aan. Naar verwachting kan het in 2024 in gebruik worden genomen. Om het net te ontlasten werkt Stedin met marktpartijen samen. Zo zijn tuinders bereid gevonden op gezette tijden hun belichting uit te zetten of hun verwarmingssysteem (WKK) aan te zetten. Het is voor het eerst dat Stedin deze innovatieve vorm van flexibiliteit op het elektriciteitsnet toepast.

Systeemefficiëntie regionale energiestrategie  

Stedin en Enduris zijn actief betrokken bij de conceptversies van de regionale energiestrategieën (RES) die in 2020 zijn opgeleverd. Stedin en Enduris maken van ieder concept een doorrekening van de impact op de netten. Hierbij kijken ze naar het gebruik van de schaarse ruimte, maar ook naar de efficiëntie van het gebruik van het elektriciteitsnet. Veel duurzame opwek, dat op grote afstand van het huidige net moet worden aangesloten, betekent veel extra kabels en verdeelstations. Dit maakt de energietransitie duurder. De RES moet een optimale balans zien te vinden in draagvlak in de omgeving, gebruik van de ruimte en efficiëntie van het energienet om de energietransitie betaalbaar te houden.

Bekijk ons jaarverslag