Rijksoverheid reserveert € 500 miljoen voor versterking kapitaalpositie Stedin Groep 

De Rijksoverheid reserveert € 500 miljoen voor het versterken van het eigen vermogen van Stedin Groep. Dat heeft het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend gemaakt. Dit is een belangrijke stap die Stedin voorlopig in staat stelt om te blijven investeren in een toekomstbestendige infrastructuur en positief bijdraagt aan de economie en werkgelegenheid in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. 

CEO Koen Bogers van Stedin: ,,Dit is een belangrijke stap voor de energietransitie in onze regio. Vanwege de noodzakelijke investeringen om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten, heeft Stedin op korte termijn meer eigen vermogen nodig. Met deze versterking kunnen we voorlopig de benodigde investeringen doen en blijven de financieringslasten binnen de perken. De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de aandeelhouderscommissie waarderen deze stap en de snelheid waarmee deze tot stand is gekomen. De komende tijd wordt gesproken over de verdere uitwerking van de kapitaalversterking.”

Energiecrisis vraagt om versnelling

Nederland is bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord, het faciliteren van de economische ontwikkelingen en het aansluiten van nieuwe woningen. De urgentie is hoog om de doelen te behalen. Temeer omdat we in Nederland in een energiecrisis zitten die versnelling van de energietransitie vraagt. De economische ontwikkelingen, digitalisering en de daarmee toenemende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet gaan snel. Op steeds meer plekken loopt het net vol en kunnen bedrijven en nieuwe woonwijken (tijdelijk) niet aangesloten worden. 

Kapitaalbehoefte Stedin € 1,8 miljard

Om het netwerk uit te breiden en de nodige ruimte op het net te creëren, moet Stedin tot 2030 € 8 miljard investeren. Aanvullende ambities zoals FIT for 55, RepowerEurope of de vergoedingen voor congestiemanagement kunnen dit bedrag nog groter maken. Stedin verwacht tot 2030 zo’n 251.000 nieuwbouwwoningen (wat ongeveer gelijk staat aan de stad Den Haag), zo’n 350.000 additionele laadpunten en ruim 5 gigawatt aan duurzame opwek van windmolens en zonnepanelen te moeten aansluiten. Ook moet een groot deel van de hoofdverdeelstations worden verzwaard en zijn er duizenden nieuwe transformatorhuisjes nodig in stedelijk gebied. Stedin heeft de komende jaren alleen al zo’n € 1,8 miljard extra eigen vermogen nodig om deze maatschappelijke opgave te realiseren. 

Opgave vraagt om gezamenlijkheid

Eerder deden de bestaande, gemeentelijke aandeelhouders al een kapitaalbijdrage. De totale behoefte kan echter niet alleen door hen worden opgebracht en vraagt om een bijdrage van anderen, waaronder de Rijksoverheid. Vanzelfsprekend blijft Stedin zich inzetten om kritisch te kijken naar de eigen kosten en zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast zijn Stedin en de aandeelhouderscommissie in gesprek met gemeenten en provincies om te kijken hoe ook zij als (nieuwe) aandeelhouders kunnen bijdragen. Ook wordt gepleit het reguleringsmodel, waarin de toegestane inkomsten bepaald worden, verder aan te passen.

CFO Danny Benima van Stedin: ,,De kapitaalversterking van Stedin door het Rijk helpt op korte termijn, maar daarmee is nog niet de volledige kapitaalbehoefte ingelost. We blijven werken aan het reduceren van onze eigen kosten, maar ook nodigen we decentrale overheden uit om te participeren in Stedin Groep. Alleen samen zorgen we voor voldoende kapitaal om te kunnen blijven investeren in de energietransitie en woningbouw in Nederland. Voor deze grote maatschappelijke opgave is het belangrijk dat alle betrokken partijen zowel inhoudelijk als financieel gezamenlijk optrekken.’’