Persbericht

Stedin Groep presenteert jaarbericht

  • 12% hogere investeringen tot ruim € 400 miljoen 
  • Nettoresultaat lager door hogere precariolasten
  • Gestegen klanttevredenheid 
  • Flinke reductie van storingsminuten
  • 351.000 slimme meters aangeboden

Rotterdam,17 maart - Stedin Groep presenteert voor het eerst sinds haar bestaan haar jaarbericht. Stedin Groep bestaat officieel sinds 1 februari 2017. Een nieuwe groep van ondernemingen, ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een netwerkbedrijf Stedin Groep en een energiebedrijf Eneco Groep. De bedrijfsonderdelen Stedin, Joulz en CityTec en de joint ventures Tensz en Utility Connect vormen deze nieuwe Stedin Groep. 

De missie van Stedin Groep is: ‘Duurzame energie voor iedereen’. Dit betekent dat wij het onze verantwoordelijkheid vinden om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als groep streven wij ernaar onze energienetten vanuit maatschappelijk belang te verduurzamen en onverminderd robuust en betaalbaar te houden. Alle bedrijfsonderdelen van Stedin Groep dragen met hun kennis en activiteiten bij om deze missie te realiseren.

Het dagelijks bestuur van de Stedin Groep ligt in handen van de nieuwe Raad van Bestuur (RvB): Marc van der Linden (CEO), Gerard Vesseur (CFO) en Judith Koole (COO). Met dit drietal kiest Stedin Groep voor brede expertise en ervaring binnen de verscheidene facetten van de energiewereld.

Resultaat € 105 miljoen, hogere bedrijfskosten door precario

Het resultaat na belastingen voor Stedin Groep bedraagt in 2016 € 105 miljoen (in 2015: € 151 miljoen). De omzet steeg naar bijna € 1,2 miljard (2015: € 1,1 miljard) ondanks de lagere elektriciteitstarieven De toename komt voor een groot deel uit een hogere omzet van Joulz Energy Solutions. De totale bedrijfskosten namen met € 89 miljoen toe tot € 816 miljoen. Deze toename is onder meer toe te schrijven aan een verdubbeling van de precariobelasting van € 35 miljoen in 2015 naar € 70 miljoen in 2016. Deze belasting steeg enerzijds door hogere tarieven en anderzijds door een toename van het aantal gemeentes dat deze belasting heft. Daarnaast stegen de kosten ook in verband met de aanbieding en installaties van de slimme meter, de groei van Joulz en uitbreiding van de ICT-activiteiten. 

Meer dan € 400 miljoen geïnvesteerd

Stedin heeft in 2016 € 402,2 miljoen geïnvesteerd in de gereguleerde netwerken en meters, een toename van 12% in vergelijking met 2015 (€ 360,0 miljoen). Belangrijke projecten die hieronder vallen zijn het compleet vernieuwde elektriciteitsstation in Klaaswaal, dat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van het energienetwerk van de regio Hoeksche Waard. Ook het vernieuwde elektriciteitsverdeelstation in Ooltgensplaat voor het eiland Goeree-Overflakkee heeft de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet daar geoptimaliseerd en maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie altijd van, naar én op het eiland te transporteren. Stedin investeerde in 2016 ook flink in de elektriciteitsnetten van Dordrecht en Zwijndrecht. 

Klanttevredenheid gestegen

Dit jaar is ook de klanttevredenheid gestegen. 80% van onze klanten is tevreden over de diensten van Stedin (een 7 of hoger). Deze stijging is een gevolg van onze continue inspanning om klanten beter te bedienen. Ook bij Joulz was een stijging van de klanttevredenheid zichtbaar. De klanten van Joulz waarderen de dienstverlening met gemiddeld een 8. Een cijfer dat ook tot tevredenheid stemt. Klanten van Joulz zijn met name tevreden over de kwaliteit van de meetdiensten, de bereikbaarheid en de deskundigheid van medewerkers.

Storingscijfers omlaag

In 2016 zaten onze klanten gemiddeld 17 minuten zonder stroom vanwege een storing. Dat is een daling van 30% in vergelijking met 2015. De gemiddelde uitvalduur van gas is bijna gehalveerd: van 97 seconden (2015) naar 52 seconden (2016). Stedin is in 2016 verschillende initiatieven gestart om de gemiddelde onderbrekingsduur per storing te reduceren. Interne processen en werkwijzen zijn verbeterd, evenals de datakwaliteit van de bedrijfsmiddelen, en het aantal intelligente storingsverklikkers in netten is uitgebreid. Ook is in 2016 de implementatie van het Distributie Management Systeem afgerond. In 2016 heeft Stedin haar plannings- en aansturingsprocessen verbeterd, zodat de periode tussen het aannemen van een door de klant gemelde storing en het arriveren van de monteur ter plaatse, is verkort.

Energietransitie vereist innovatieve oplossingen 

Door de overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening (zon en wind) verandert het energielandschap. De klant kiest steeds vaker voor decentrale duurzame opwek, duurzaam vervoer, vergaande elektrificatie en duurzame verwarming. Maar soms kiest de klant niet. Om de energietransitie te versnellen is een flexibel, interactief energielandschap vereist.

Zo is de opwek van duurzame energie door de veranderlijkheid van het weer onvoorspelbaar en niet constant. Om dat goed op te vangen, is het noodzakelijk dat het energiesysteem flexibeler wordt. In 2016 ging daarom het Stedin Flex Versnellingsprogramma van start. Met dit programma stimuleert Stedin marktinitiatieven die flexibiliteitsoplossingen bieden en creëert Stedin de juiste randvoorwaarden om te onderzoeken wat de impact en effectiviteit van de oplossing is op het elektriciteitsnet. In 2016 is in dit kader een pilot gestart om te onderzoeken of door vraagsturing het net niet overbelast wordt en hierdoor grote investeringen in het net voorkomen kunnen worden.

CityTec heeft op zeer innovatieve wijze in het Amsterdamse havengebied een fietspad verlicht met zonne- en windenergie die ter plekke wordt opgewekt. Als onderdeel van deze pilot heeft CityTec 42 straatlantaarns geplaatst die voor hun dynamische en dimbare LED-lampen geen stroom meer nodig hebben van het reguliere (AC) elektriciteitsnet. De duurzame elektriciteit komt volledig van de nabij geplaatste drijvende zonnepanelen en van een mini windturbine. Deze laden een batterij op en door het eigen gelijkspanningsnet (DC) worden de straatlantaarns van de benodigde energie voorzien. Met dit zelfvoorzienend en autonoom systeem heeft de Amsterdamse haven een wereldprimeur in handen.

Joulz ontwikkelde in 2016 een modulaire aanpak voor de vernieuwing van stationsautomatisering. De nieuwe aanpak is voor 80 procent standaard en geeft voor 20 procent ruimte voor maatwerk per station. De doelstelling is om de integrale kostprijs voor de klant met 25 procent te reduceren. In 2016 startte een pilotproject in Spaanse Polder, Rotterdam. Stedin heeft 245 stations die in aanmerking komen voor stationsautomatisering en -beveiliging.

Doelen uitrol slimme meter gehaald

Begin 2015 is Stedin gestart met het grootschalig aanbieden van slimme meters. De ervaringen met het aanbieden van de slimme meter in 2015 zijn gebruikt om in 2016 verbeteringen door te voeren. Stedin had als doelstelling om in 2016 minimaal aan 343.000 klanten slimme meters aan te bieden. Deze doelstelling is gehaald. In 2016 is aan ongeveer 351.000 klanten een slimme elektriciteits- en/of gasmeter aangeboden, zo’n 50 procent meer dan in 2015. Bij bijna 80% van de klanten is de slimme meter ook daadwerkelijk geïnstalleerd.

Gasaansluitplicht bij nieuwbouw schrappen

In 2016 heeft Stedin sterk gepleit voor het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwhuizen. Het aanleggen van een nieuw gasnet is volgens Stedin niet meer wenselijk, omdat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken uiteindelijk onze huizen niet meer met aardgas te verwarmen. Daar waar dat opportuun is, zou het aanleggen van nieuwe gasnetten niet vanzelfsprekend moeten zijn. Deze oproep heeft er onder andere toe geleid dat in veel gemeenten nu projecten lopen om huizen niet meer met aardgas te verwarmen en dat het schrappen van de aansluitplicht geagendeerd staat in de Tweede Kamer.