Persbericht

Subsidie voor onderzoek naar mogelijkheid warmtenet in Smokkelhoek

In 2030 willen we in Nederland 49 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Zeeland richt zich op 35% minder uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving. Zeven bedrijven op en nabij het industrieterrein Smokkelhoek in Kapelle onderzoeken met de gemeente Kapelle hoe zij minder broeikasgassen kunnen uitstoten. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het onderzoek naar het hergebruiken van industriële restwarmte. Ook Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, gemeente Kapelle en de deelnemende bedrijven hebben het onderzoek gesteund.

Gezamenlijk willen de ondernemers werken aan een toekomstbestendige energievoorziening, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars restwarmte en CO2. Met zogenaamde Heatscans heeft bureau BlueTerra de warmtestromen bij vijf warmteproducerende bedrijven onderzocht. Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat drie van deze vijf bedrijven niet voldoende restwarmte hebben voor een warmtenet. De bedrijven waar geen mogelijkheden zijn voor een warmtenet kregen veel inzicht in mogelijke vervolgstappen. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk geworden dat één bedrijf relatief eenvoudig CO2-neutraal kan worden. 

Kansen voor warmtenet bij glastuinbouwers

Vanuit de twee warmteproducerende bedrijven liggen kansen voor een warmtenet naar twee glastuinbouwbedrijven. Op dit moment wordt onderzocht wat de juiste vervolgstappen zijn. Een verdiepend onderzoek zou een goede vervolgstap zijn. Er zijn meerdere kansen met verschillende kostenplaatjes en risico’s. Dit project is een mooie start. Ook vanuit de Zeeuwse Regionale Energie strategie (RES) is interesse in de voortgang van een mogelijk warmtenet in Smokkelhoek. 

Over de stichting

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. 

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting. Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl