Persbericht

Stedin Groep ziet druk op het resultaat door oplopende kosten energietransitie en economische groei

Rotterdam, 29 juli 2021 – Stedin Groep heeft in het eerste halfjaar van 2021 € 304 miljoen geïnvesteerd in het onderhouden en uitbreiden van haar gas- en elektriciteitsnetten. Dit is € 36 miljoen meer dan vorig jaar (€ 268 miljoen). Mede door éénmalige kosten als gevolg van vervroegde aflossingen is het nettoresultaat € 8 miljoen negatief.

Door de steeds hogere investeringen als gevolg van de energietransitie, de economische groei en de daaruit voortvloeiende veranderende energievraag, lopen de kosten en afschrijvingslasten op. De vergoedingen voor deze investeringen krijgt de netbeheerder over een termijn van 40 jaar terug, met druk op het resultaat tot gevolg. Dit effect is bekend en het bedrijfsresultaat van € 65 miljoen is in lijn met de verwachtingen. Daarnaast waren de kapitaallasten dit voorjaar éénmalig hoger door de herfinanciering van oude leningen tegen een gunstiger rentetarief, waardoor er per saldo een verlies werd genoteerd.

Economische groei

Nederland is aan de slag met de uitvoering van het klimaatakkoord. Dit betekent dat er meer wind- en zonneparken komen, huizen anders verwarmd gaan worden en een groot deel van het vervoer overstapt op het gebruik van elektriciteit. Het verzorgingsgebied van Stedin heeft een groot stedelijk en industrieel profiel: een magneet voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid. Daar komt bij dat de Rijksoverheid plannen heeft om tot 2030 in dat gebied alleen al ruim 390.000 nieuwe huizen te bouwen. Dit komt bovenop de bestaande klimaatambities, die Europa nog verder aanscherpt. Alles bij elkaar genomen zorgt dit voor een noodzakelijke forse uitbreiding van ons energienet.

En-en-vraagstuk

Stedin Groep bereikte in juni een belangrijke mijlpaal. Een groot deel van Stedin’s aandeelhouders tekende in om het eigen vermogen van het bedrijf met € 200 miljoen te versterken. Het netwerkbedrijf heeft echter een kapitaalbehoefte van circa 1 miljard euro tot 2030 op basis van de huidige klimaatplannen. Met de aangescherpte klimaatambities zal dit eerder meer dan minder worden. Om dit vraagstuk het hoofd te bieden, bewandelt Stedin meerdere routes. Stedin heeft een besparingsprogramma lopen van € 180 miljoen tot 2025. Daarnaast blijft Stedin samen met andere netbeheerders in gesprek met de rijksoverheid en de toezichthouders over de financierbaarheid van de energietransitie. Ook wordt verkend in hoeverre nieuwe aandeelhouders kunnen toetreden.

Danny Benima, CFO: ,,De verbouwing en uitbreiding van ons energiesysteem als gevolg van de energietransitie en de economische groei kost geld. Dat verhaal wordt steeds duidelijker. Het oplossen van het financieringsvraagstuk vraagt iets van iedereen. Van ons als netbeheerder, van het kabinet, onze toezichthouders, onze aandeelhouders, nieuwe aandeelhouders en onze klanten. Het is een en-en-vraagstuk dat alleen alle partijen samen kunnen oplossen.’’

Stedin en haar aandeelhouders gaan vanaf het najaar opnieuw om de tafel om een mogelijke kapitaalbehoefte voor de volgende termijn te bespreken. Dit najaar is ook definitief bekend hoe het nieuwe methodebesluit van de ACM (de methodiek waarop regionale netbeheerders hun tarieven mogen bepalen) eruit ziet.

Grote regionale verschillen

Stedin ziet regionaal grote verschillen in de uitvoering van de energietransitie. Waar in de landelijke gebieden zoals Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee de teruglevering van zon-op-dak-projecten een flinke uitdaging is, kan elders juist de vraag naar elektriciteit flink oplopen. De vereiste capaciteitstoename als gevolg van de stijgende elektriciteitsvraag speelt bijvoorbeeld sterk in Zuid-Holland. In een systeemstudie, die dit voorjaar is gepubliceerd, komt naar voren dat de vraag naar elektriciteit in Zuid-Holland tot 2050 gaat verdubbelen tot verdrievoudigen. Dit betekent dat Stedin alle bestaande verdeelstations moet uitbreiden en een aantal moet bijbouwen. In een regio waar de economische ontwikkelingen razendsnel gaan, is het efficiënt gebruik van ruimte om verdeelstations te bouwen en kabels te leggen essentieel. Stedin zet zich met partners in om dit vraagstuk verder in beeld te brengen en zo alvast ruimte te kunnen reserveren.

Bekijk het halfjaarbericht 2021